ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.banphotphisai-nsn.com เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ วิสัยทัศน์การพัฒนา เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย "เศรษฐกิจนำพา การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาแบบยั่งยืน"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญ บุคคล นิติบุคคลบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อ กับ เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย ประเมินแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
สารรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2563 วันที่ 30 เมษายน 2563
ประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม
เรื่องมาตรการยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการหรือทุพพลภาพ เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563
เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
เรื่องการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
เรื่องกำหนดวันจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
»» อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-8598 นครสวรรค์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมแซมรถดับเพลิงหมาย เลขทะเบียน บท 4117 นครสวรรค์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ 4 ประตู สีแดง หมายเลขทะเบียน กจ- 6410 นว.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ขนม 248 นครสวรรค์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ การเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 81-8598 นครสวรรค์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปะยางรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กน 4644 นครสวรรค์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการพ่นยาฆ่าเชื้อในชุมชนเขตเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กน 4644 นครสวรรค์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะอัดท้ายสีเขียว หมายเลขทะเบียน 84-2045
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้กวาดทางมะพร้าว)
»» อ่านต่อ

นายกเทศมนตรี
นายสุเมธ นภาพร
โทร.081-9710999
ปลัดเทศบาล
นายปริญญา วรรณประสาธน์
โทร.089-9602301

 

คณะกรรมโรคติดต่อโควิด19 ลงพื้นที่ตรวจตลาดอำเภอบรรพตพิสัย ตู้ปันสุข ณ ศูนย์กู้ชีพกู้ภัย (1669) รับมอบสิ่งของ เพื่อดำเนินการตั้งตู้ "ปันสุข"
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2563 ประชุมอนุกรรมการโครงการ อพ.สธ. โครงการอบรมผู้นำ สร้างความเข้มแข็งชุมชน ตามแนวพระราชดำริฯ
โครงการทัศนศึกษา ศพด.ทต.บรรพตพิสัย ประจำปี พ.ศ.2563 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 โครงการบริหารจัดการสภาเด็กและเยาวชน


 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินการป้องกันการทุจริต ระบบสารสนเทศ
คู่มือประชาชน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การลดขั้นตอน

สถานที่สำคัญประจำตำบล

สินค้าท้องถิ่นตำบล

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประมินความเสี่ยงการทุจริต
   ประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
   การทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์

ระบบข้อมูลกลาง (INFO)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ สปสช.

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)

ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
   และประเมินผลของ อปท.

ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)

ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)

ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)

ระบบเลือกตั้ง (ELE)

ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)

ระบบ E-PlanNACC

 
ที่อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย 399 หมู่ 3 ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
โทรศัพท์ 056-279-032 , 056-279-306 โทรสาร 056-244-355
Copyrights © 2015 www.banphotphisai-nsn.com All Rights Reserved.
ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)