ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.banphotphisai-nsn.com เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ วิสัยทัศน์การพัฒนา เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย "เศรษฐกิจนำพา การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาแบบยั่งยืน"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ประกาศเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
ประกาศเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
ประกาศเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษา ของสภาเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย (วิธีสอบสัมภาษณ์) ประจําปี 2563
ประกาศเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย (วิธีสอบสัมภาษณ์) ประจําปี 2563
ประกาศเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย (วิธีสอบสัมภาษณ์) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
ประกาศเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์ เข้ารับอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ครั้งที่ 2)
ประกาศเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย เรื่อง การตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย (วิธีสอบสัมภาษณ์) ประจำปี 2563
ประกาศเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย (วิธีสอบสัมภาษณ์) ประจำปี 2563
ประกาศเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้าอบรม ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญ บุคคล นิติบุคคลบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อ กับ เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย ประเมินแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
สารรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2563 วันที่ 30 เมษายน 2563
ประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม
»» อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ในภาคเรียนที่ 2/2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฝั่งส้มเสี้ยว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฝั่งเจริญผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ในภาคเรียนที่ 2/2563 ของโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัยวัดส้มเสี้ยว และโรงเรียนวัดเจริญผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ของโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) และโรงเรียนวัดเจริญผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสปอร์ต โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานโครงการงานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 และน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 และน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ รุ่นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 และน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำหอโรยตัวแนวดิ่ง ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
»» อ่านต่อ

นายกเทศมนตรี
นายสุเมธ นภาพร
โทร.081-9710999
ปลัดเทศบาล
นายปริญญา วรรณประสาธน์
โทร.089-9602301

 

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก และเยาวชนเทศบาลตำบลบรรพตพิสัยฯ กิจกรรม 5 ธันวาคม 2563 ประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563
งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 กิจกรรมวันปิยมหาราช พ.ศ.2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลลานกระบือ
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมฯ ประชุมสภาสมัย สามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน


 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินการป้องกันการทุจริต ระบบ Back Office
คู่มือประชาชน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การลดขั้นตอน

สถานที่สำคัญประจำตำบล

สินค้าท้องถิ่นตำบล

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
   ประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
   การทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ระบบข้อมูลกลาง (INFO)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ สปสช.

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)

ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
   และประเมินผลของ อปท.

ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)

ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)

ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)

ระบบเลือกตั้ง (ELE)

ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)

ระบบบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
   (LHR)

ระบบ E-Plan NACC

 
เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย 399 หมู่ 3 ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
โทรศัพท์ 056-279-032 , 056-279-306 โทรสาร 056-244-355
Copyrights © 2021 www.banphotphisai-nsn.com All Rights Reserved.
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.comบ รับทำเว็บไซต์ เทศบาล / อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ ไลน์ไอดี.jetthailand)