ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.banphotphisai-nsn.com เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ วิสัยทัศน์การพัฒนา เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย "เศรษฐกิจนำพา การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาแบบยั่งยืน"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย (วิธีสอบสัมภาษณ์) ประจําปี 2563
ประกาศเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย (วิธีสอบสัมภาษณ์) ประจําปี 2563
ประกาศเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย (วิธีสอบสัมภาษณ์) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
ประกาศเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์ เข้ารับอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ครั้งที่ 2)
ประกาศเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย เรื่อง การตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย (วิธีสอบสัมภาษณ์) ประจำปี 2563
ประกาศเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย (วิธีสอบสัมภาษณ์) ประจำปี 2563
ประกาศเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้าอบรม ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญ บุคคล นิติบุคคลบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อ กับ เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย ประเมินแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
สารรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2563 วันที่ 30 เมษายน 2563
ประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม
เรื่องมาตรการยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการหรือทุพพลภาพ เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563
เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
»» อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานโครงการงานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 และน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 และน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ รุ่นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 และน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำหอโรยตัวแนวดิ่ง ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลข 82-1451 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม โครงการชุมชนต้นแบบ (ถังรองรับขยะตามประเภทชนิดมูลฝอยชนิดต่างๆ และถังรองรับขยะแยกประเภทสีแดงสำหรับขยะอันตราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบแขวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
»» อ่านต่อ

นายกเทศมนตรี
นายสุเมธ นภาพร
โทร.081-9710999
ปลัดเทศบาล
นายปริญญา วรรณประสาธน์
โทร.089-9602301

 

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมฯ ประชุมสภาสมัย สามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน
ประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 กาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ประจำปี 2563 ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
ประชุมคณะทำงานคุ้มครองเด็ก เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย คณะกรรมโรคติดต่อโควิด19 ลงพื้นที่ตรวจตลาดอำเภอบรรพตพิสัย ตู้ปันสุข ณ ศูนย์กู้ชีพกู้ภัย (1669)


 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินการป้องกันการทุจริต ระบบสารสนเทศ
คู่มือประชาชน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การลดขั้นตอน

สถานที่สำคัญประจำตำบล

สินค้าท้องถิ่นตำบล

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
   ประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
   การทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์

ระบบข้อมูลกลาง (INFO)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ สปสช.

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)

ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
   และประเมินผลของ อปท.

ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)

ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)

ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)

ระบบเลือกตั้ง (ELE)

ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)

ระบบ E-PlanNACC

 
ที่อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย 399 หมู่ 3 ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
โทรศัพท์ 056-279-032 , 056-279-306 โทรสาร 056-244-355
Copyrights © 2015 www.banphotphisai-nsn.com All Rights Reserved.
ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)