ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.banphotphisai-nsn.com เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ วิสัยทัศน์การพัฒนา เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย "เศรษฐกิจนำพา การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาแบบยั่งยืน"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
ประกาศเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย ลงวันที่ 06/01/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย ลงวันที่ 06/01/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษา ของสภาเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย ลงวันที่ 10/10/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ลงวันที่ 08/10/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 21/09/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย (วิธีสอบสัมภาษณ์) ประจําปี 2563 ลงวันที่ 09/09/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย (วิธีสอบสัมภาษณ์) ประจําปี 2563 ลงวันที่ 07/09/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย (วิธีสอบสัมภาษณ์) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ลงวันที่ 01/09/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลงวันที่ 28/08/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์ เข้ารับอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 25/08/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย เรื่อง การตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 20/08/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย (วิธีสอบสัมภาษณ์) ประจำปี 2563 ลงวันที่ 20/08/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย (วิธีสอบสัมภาษณ์) ประจำปี 2563 ลงวันที่ 19/08/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้าอบรม ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงวันที่ 18/08/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญ บุคคล นิติบุคคลบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อ กับ เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย ประเมินแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ลงวันที่ 02/06/2563 ดาวน์โหลด
สารรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2563 วันที่ 30 เมษายน 2563 ลงวันที่ 14/05/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม ลงวันที่ 23/04/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องมาตรการยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการหรือทุพพลภาพ เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย ลงวันที่ 07/04/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 12/03/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย ลงวันที่ 11/02/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 27/12/2562 ดาวน์โหลด
เรื่องกำหนดวันจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 30/9/2562 ดาวน์โหลด
เรื่องเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 24/09/2562 ดาวน์โหลด
เรื่องการตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 06/08/2562 ดาวน์โหลด
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ลงวันที่ 09/07/2562 ดาวน์โหลด
เรื่องแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลงวันที่ 17/06/2562 ดาวน์โหลด
เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลงวันที่ 03/06/2562 ดาวน์โหลด
เรื่องการขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา แผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิว ภาพ หรือข้อความ ในที่สาธารณะ ลงวันที่ 28/05/2562 ดาวน์โหลด
เรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 19/03/2562 ดาวน์โหลด
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ลงวันที่ 17/11/2561 ดาวน์โหลด
เรื่องการรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 19/10/2561 ดาวน์โหลด
เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ลงวันที่ 17/10/2561 ดาวน์โหลด
เรื่องเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 20/09/2561 ดาวน์โหลด
เรื่อง พิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ลงวันที่ 23/04/2561 ดาวน์โหลด
เรื่องให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย หรือผู้ที่ต้องเสียภาษีป้ายตามกฎหมาย ที่ติดตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย ซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2561 ลงวันที่ 29/12/2560 ดาวน์โหลด
เรื่องให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564 ลงวันที่ 29/12/2560 ดาวน์โหลด
เรื่องให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ.2561 ลงวันที่ 29/12/2560 ดาวน์โหลด
เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561-2564 (ภ.บ.ท.5) ลงวันที่ 26/12/2560 ดาวน์โหลด
เรื่องแจ้งยื่นชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 ลงวันที่ 26/12/2560 ดาวน์โหลด
เรื่องแจ้งกำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561 ลงวันที่ 18/12/2560 ดาวน์โหลด
เรื่องเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 25/09/2560 ดาวน์โหลด
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560" ลงวันที่ 29/06/2560 ดาวน์โหลด
เรื่องให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 28/06/2560 ดาวน์โหลด
เรื่องให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ลงวันที่ 24/06/2560 ดาวน์โหลด
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ลงวันที่ 16/02/2560 ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย เปิดรับสมัครนักเรียนพิเศษ ศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์ ลงวันที่ 13/01/2560 ดาวน์โหลด
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ลงวันที่ 17/11/2559 ดาวน์โหลด
งดการจัดงานประเพณีท้องถิ่น "ลอยกระทง" ประจำปี พ.ศ.2559  ลงวันที่ 20/10/2559 ดาวน์โหลด
เรื่องให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย หรือผู้ที่เสียภาษีป้ายตามกฎหมาย ที่ติดตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย ซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2560 ไปรับแบบพิมพ์ และยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ 03/10/2559 ดาวน์โหลด
เรื่องแจ้งกำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2560 ลงวันที่ 03/10/2559 ดาวน์โหลด
คำสั่งเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย ที่ 106/1 2559 เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลบรรพตพิสัย และมอบหมายให้เป็นผู้กำกับดูแลงาน ของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย ลงวันที่ 21/04/2559 ดาวน์โหลด
เรื่องกำหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2559 ลงวันที่ 14/03/2559 ดาวน์โหลด
เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ลงวันที่ 19/02/2559 ดาวน์โหลด
เรื่องแจ้งกำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 04/01/2559 ดาวน์โหลด
เรื่องประชาสัมพันธ์คำแนะนำในการชำระภาษีของเทศบาลและกำหนดยื่นแบบการชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2559 ลงวัน ที่ 04/01/2559
ดาวน์โหลด
เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ ภาษีป้าย ลงวันที่ 04/12/2558 ดาวน์โหลด
เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานเก็บภาษี ตามพระราช บัญญัติภาษีโรงเรือน ลงวันที่ 04/12/2558
ดาวน์โหลด
     
 
เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย 399 หมู่ 3 ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
โทรศัพท์ 056-279-032 , 056-279-306 โทรสาร 056-244-355
Copyrights © 2021 www.banphotphisai-nsn.com All Rights Reserved.
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.comบ รับทำเว็บไซต์ เทศบาล / อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ ไลน์ไอดี.jetthailand)