ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.banphotphisai-nsn.com เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ วิสัยทัศน์การพัฒนา เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย "เศรษฐกิจนำพา การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาแบบยั่งยืน"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
มาตรฐานการให้บริการ เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
ข้อบังคับสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงาน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลด
แนวทางการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็ก และเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ ดาวน์โหลด
แบบคําขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ ดาวน์โหลด
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ดาวน์โหลด
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลด
แบบแสดงตนเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด
แบบยืนยันชื่อและหมายเลขบัญชีเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด
แบบแสดงตนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับเงินสด) ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด
หนังสือการเปลี่ยนแปลงการรับเบี้ยยังชีพ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลด
     
 
เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย 399 หมู่ 3 ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
โทรศัพท์ 056-279-032 , 056-279-306 โทรสาร 056-244-355
Copyrights © 2021 www.banphotphisai-nsn.com All Rights Reserved.
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.comบ รับทำเว็บไซต์ เทศบาล / อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ ไลน์ไอดี.jetthailand)