ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.banphotphisai-nsn.com เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ วิสัยทัศน์การพัฒนา เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย "เศรษฐกิจนำพา การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาแบบยั่งยืน"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กันยายน ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน สิงหาคม ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เมษายน ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กันยายน ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน สิงหาคม ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เมษายน ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
     
 
เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย 399 หมู่ 3 ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
โทรศัพท์ 056-279-032 , 056-279-306 โทรสาร 056-244-355
Copyrights © 2021 www.banphotphisai-nsn.com All Rights Reserved.
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.comบ รับทำเว็บไซต์ เทศบาล / อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ ไลน์ไอดี.jetthailand)