ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.banphotphisai-nsn.com เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ วิสัยทัศน์การพัฒนา เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย "เศรษฐกิจนำพา การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาแบบยั่งยืน"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
สำนักปลัด เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
 
นายปริญญา วรรณประสาธน์
ปลัดเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
โทร.089-9602301
 
ว่าง
รองปลัดเทศบาล
 
นายวิรัตน์ นามปาน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายพิทยุทธ วิเวก
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

นายณัฐวัชต์ เรียนประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 
นางมธุรส บุญจันดา
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวชุลีรัตน์ นามปาน
นักพัฒนาชุมชน
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นายสานิตย์ มั่งอะนะ
พนักงานวิทยุ
นายสมควร สังข์ทรัพย์
ผู้ช่วยช่างเครื่องยนต์
นายกิตติ โรจนพันธ์
พนักงานขับรถดับเพลิง
 
นางสาววณิชยา เจียเรืองสาคร
คนงานทั่วไป
นางบรรเจิด ผลสมบัติ
นักการ
นางธนิดา เอี่ยมนิล
นักการ
 
นายไพโรจน์ ปิ่นทอง
คนงานทั่วไป
นางดลพร สุภาระ
คนงานทั่วไป
นายธงชัย ผาสุขขี
คนงานเกษตร
 
นายเจริญชัย แก้วสาสุข
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวเพียร วงษานิล
ลูกจ้างโครงการฯ
นายกิตติ โรจนพันธ์
พนักงานดับเพลิง
 
นายเจริญชัย แก้วสาสุข
พนักงานดับเพลิง
นายชนะชาติ คุณละ
พนักงานดับเพลิง
นายณัฐพงษ์ สิงห์คำ
พนักงานดับเพลิง
 
นายบุญยืน จันทองสี
พนักงานดับเพลิง
นายเรืองฤทธิ์ แสงแก้ว
พนักงานดับเพลิง
นายวันชัย เอมอุทัย
พนักงานดับเพลิง
 
นายสถิต สุภะวัฒน์ชัยกุล
พนักงานดับเพลิง
นายสมควร สังข์ทรัพย์
พนักงานดับเพลิง
นายสานิตย์ มั่งอะนะ
พนักงานดับเพลิง
 
นายสายันต์ อ่ำผ่อง
พนักงานดับเพลิง
นายอรรถพล บัวพันธ์
พนักงานดับเพลิง
นายอรรถวุฒิ สุจริต
พนักงานดับเพลิง
 
นางสาวจรรยา จันทิมา
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย
นางสาวทัศนีย์ ทองเชื้อ
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย
นางสาวปัทมา ทองทิพย์
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย
 
นางสาวพัณนิดา แสงแก้ว
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย
นางสาวสุมาลี ฟักนาค
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย
นายพัลลภ บัวพันธ์
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย
 
นายศิริชัย ญาติตะคุ
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย
นายสมชาย แจ้งชาติ
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย
นายสิทธิชัย โรจนพันธ์
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย
 
   
นายสุพัฒน์ชัย จุมสุวรรณ์
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย
   
 
 
เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย 399 หมู่ 3 ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
โทรศัพท์ 056-279-032 , 056-279-306 โทรสาร 056-244-355
Copyrights © 2021 www.banphotphisai-nsn.com All Rights Reserved.
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.comบ รับทำเว็บไซต์ เทศบาล / อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ ไลน์ไอดี.jetthailand)