ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.banphotphisai-nsn.com เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ วิสัยทัศน์การพัฒนา เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย "เศรษฐกิจนำพา การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาแบบยั่งยืน"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
 
          ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

  01 โครงสร้างการบริหารงาน

  02 ข้อมูลผู้บริหาร

  03 อำนาจหน้าที่

  04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

  05 ข้อมูลการติดต่อ

  06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  07 ข่าวประชาสัมพันธ์

  08 Q&A

  09 Social Network

 
 
          ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

  10 แผนการดำเนินงาน ประจำปี

  11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

  12 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี

  13 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  14 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

  15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  16 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

  17 E-Service

 
          ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

  18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

  19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
       รอบ 6 เดือน

  20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

  21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ แผนการจัดหาพัสดุ

  22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

  24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุ ประจำปี

         

 
          ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล

  28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร ประจำปี

 
          ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

  29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

  32 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

  33 การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

 
 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
 
          ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

  34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  36 การประมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี

  37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

  38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

  40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

  41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี

 
          ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

  42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
       ภายในหน่วยงาน

 
 
ที่อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย 399 หมู่ 3 ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
โทรศัพท์ 056-279-032 , 056-279-306 โทรสาร 056-244-355
Copyrights © 2015 www.banphotphisai-nsn.com All Rights Reserved.

ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand อีเมล์.info@thailocalweb.com