ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.banphotphisai-nsn.com เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ วิสัยทัศน์การพัฒนา เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย "เศรษฐกิจนำพา การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาแบบยั่งยืน"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
กองคลัง เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
 
นายปริญญา วรรณประสาธน์
ปลัดเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
 
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางสาวเกศินี มธุรสปรีชากุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวขนิษฐา สิทธิเถกิงเกียรติ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
 
นางทองสุข ปรางศรี
เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล
นายสนธิวงศ์ จิมากร
เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล
นางสาวรณิดา พูลเจริญ
คนงานทั่วไป
 
   
นายฉลองรัตน์ เชื้ออ่อน
คนงานทั่วไป
   
 
 
เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย 399 หมู่ 3 ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
โทรศัพท์ 056-279-032 , 056-279-306 โทรสาร 056-244-355
Copyrights © 2021 www.banphotphisai-nsn.com All Rights Reserved.
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.comบ รับทำเว็บไซต์ เทศบาล / อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ ไลน์ไอดี.jetthailand)