ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.banphotphisai-nsn.com เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ วิสัยทัศน์การพัฒนา เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย "เศรษฐกิจนำพา การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาแบบยั่งยืน"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
 
นายปริญญา วรรณประสาธน์
ปลัดเทศบาล
 
นางวิรินทร์ญา ทวีอนันต์ธนกุล
รองปลัดเทศบาล
 
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
นางวัลย์ลิกา ไกรวิริยะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 
นางสาววิลาสินี ศรีกุล
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสมพงษ์ เอี่ยมนิล
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
 
นายชัยมงคล ประเสริฐสุข
คนงานทั่วไป
นายพรพงษ์ พงษ์ประเสริฐ
คนงานทั่วไป
นายบุญมี ชอบศิลป์
คนงานทั่วไป
 
 
นายสัญชัย แจ้งชาติ
คนงานทั่วไป
นายสิทธิชัย สุจริต
คนงานทั่วไป
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย 399 หมู่ 3 ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
โทรศัพท์ 056-279-032 , 056-279-306 โทรสาร 056-244-355
Copyrights © 2021 www.banphotphisai-nsn.com All Rights Reserved.
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.comบ รับทำเว็บไซต์ เทศบาล / อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ ไลน์ไอดี.jetthailand)