ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.banphotphisai-nsn.com เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ วิสัยทัศน์การพัฒนา เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย "เศรษฐกิจนำพา การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาแบบยั่งยืน"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ในภาคเรียนที่ 2/2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฝั่งส้มเสี้ยว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฝั่งเจริญผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24/11/2563 ดาวน์โหลด
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ในภาคเรียนที่ 2/2563 ของโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัยวัดส้มเสี้ยว และโรงเรียนวัดเจริญผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24/11/2563  ดาวน์โหลด
ซื้ออาหารเสริม (นม) ปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ของโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) และโรงเรียนวัดเจริญผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 27/10/2563 ดาวน์โหลด
จ้างทำสปอร์ต โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 26/10/2563  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 26/10/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 12/10/2563  ดาวน์โหลด
จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 06/10/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานโครงการงานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30/09/2563  ดาวน์โหลด
ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 และน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30/09/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30/09/2563  ดาวน์โหลด
ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 และน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30/09/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานฯ ลงวันที่ 29/09/2563  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ รุ่นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 16/09/2563 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 15/09/2563  ดาวน์โหลด
จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 และน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะ ลงวันที่ 15/09/2563 ดาวน์โหลด
จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 15/09/2563  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาจัดทำหอโรยตัวแนวดิ่ง ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 14/09/2563 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 14/09/2563  ดาวน์โหลด
จ้างจัดทำคู่มือฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 14/09/2563 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลข 82-1451 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 28/08/2563  ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 28/08/2563 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม โครงการชุมชนต้นแบบ (ถังรองรับขยะตามประเภทชนิดมูลฝอยชนิดต่างๆ และถังรองรับขยะแยกประเภทสีแดงสำหรับขยะอันตราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 28/08/2563  ดาวน์โหลด
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบแขวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 26/08/2563 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 26/08/2563  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 25/08/2563 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 25/08/2563  ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 25/08/2563 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 25/08/2563  ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24/08/2563 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24/08/2563  ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24/08/2563 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถตรวจการณ์) หมายเลขทะเบียน กน 4314 นครสวรรค์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 21/08/2563  ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ ลงวันที่ 17/08/2563  ดาวน์โหลด
การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน โครงการรณรงค์ออกกำลังกาย "ขยับกาย สบายชีวี" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 13/08/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน โครงการรักษาความสะอาดถนน,สถานที่,ท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 04/08/2563  ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 04/08/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย (ฝั่งเจริญผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 03/08/2563  ดาวน์โหลด
จ้างค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย (ฝั่งเจริญผล) ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 03/08/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24/07/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพหมายเลขทะเบียน กน 4644 นครสวรรค์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24/07/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 23/07/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สําหรับงานประมวลผล (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 23/07/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 23/07/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูลห้องสุขาตลาดสดเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 16/07/2563  ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 16/07/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างทำซ่อมแซมพื้นโต๊ะไม้อัดโดยเปลี่ยนพื้นโต๊ะไม้อัดเป็นพื้นไม้อัดเคลือบเงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 16/07/2563  ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 14/07/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างทำเบาะเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 10/07/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถตรวจการณ์) หมายเลขทะเบียน กน 4314 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 03/07/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 03/07/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ด้านบริหารจัดการการจัดการศึกษา เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 01/07/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 01/07/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบเสียงตามสายระยะไกล แบบอัตโนมัติ 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 03/07/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 29/06/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 26/06/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ในภาคเรียนที่ 1/2563 ของโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24/06/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 และน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 23/06/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22/06/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 19/06/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 19/06/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 12/06/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ลงวันที่ 12/06/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย บริเวณอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 11/06/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ลงวันที่ 11/06/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 05/06/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ลงวันที่ 22/05/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-8598 นครสวรรค์ ลงวันที่ 20/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถดับเพลิงหมาย เลขทะเบียน บท 4117 นครสวรรค์ ลงวันที่ 18/05/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย ลงวันที่ 13/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ 4 ประตู สีแดง หมายเลขทะเบียน กจ- 6410 นว. ลงวันที่ 12/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ขนม 248 นครสวรรค์ ลงวันที่ 07/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ การเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย ประจำปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 07/05/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 23/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ลงวันที่ 23/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 22/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บท 4117 นครสวรรค์ ลงวันที่ 21/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 81-8598 นครสวรรค์ ลงวันที่ 20/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างปะยางรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กน 4644 นครสวรรค์ ลงวันที่ 15/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาบริการพ่นยาฆ่าเชื้อในชุมชนเขตเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย ลงวันที่ 10/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะอัดท้ายสีเขียว หมายเลขทะเบียน 84-2045 ลงวันที่ 10/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ) ลงวันที่ 09/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กน 4644 นครสวรรค์ ลงวันที่ 08/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้กวาดทางมะพร้าว) ลงวันที่ 07/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถตรวจการณ์) หมายเลขทะเบียน กน 4314 นครสวรรค์ ลงวันที่ 03/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ลงวันที่ 03/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ลงวันที่ 01/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยาตามโครงการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย ลงวันที่ 31/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ลงวันที่ 30/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ ลงวันที่ 31/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 27/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) ลงวันที่ 27/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ลงวันที่ 26/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง Printer Laser Cannon ลงวันที่ 26/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุในการป้องกันและควบคุมโรตติดต่อ กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ถุงมือสีฟ้า,หมวกพยาบาล ลงวันที่ 25/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชน) ลงวันที่ 24/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน โครงการงานทะเบียนราษฎร ลงวันที่ 23/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ลงวันที่ 20/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ลงวันที่ 17/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ลงวันที่ 17/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อพัดลมระบายอากาศติดพนัง ลงวันที่ 17/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ลงวันที่ 12/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ลงวันที่ 12/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน โครงการพัฒนามาตรฐานของชุมชน ลงวันที่ 12/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงประตูกระจก ภายในอาคารสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ลงวันที่ 11/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ของโรงเรียน ลงวันที่ 09/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำวันที่ 1 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2563 ลงวันที่ 09/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ลงวันที่ 06/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อริโก้ ลงวันที่ 05/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ลงวันที่ 26/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุอื่น ลงวันที่ 26/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ลงวันที่ 25/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ลงวันที่ 25/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กน 4644 นครสวรรค์ ลงวันที่ 21/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กน 4314 นครสวรรค์ ลงวันที่ 21/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ลงวันที่ 21/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ลงวันที่ 19/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุ โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ลงวันที่ 19/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างทำกรอบรูปหลวงพ่อน้อย โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ลงวันที่ 19/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ลงวันที่ 19/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ลงวันที่ 19/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ลงวันที่ 19/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมารถดูดส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย (ฝั่งเจริญผล) ลงวันที่ 18/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องปริ๊นเตอร์ Cannon G 2010) ลงวันที่ 13/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูลห้องสุขาตลาดสดเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย ลงวันที่ 12/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ลงวันที่ 11/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ลงวันที่ 11/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 82-1451 นครสวรรค์ ลงวันที่ 08/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กน 4314 นครสวรรค์ ลงวันที่ 07/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการแข่งขันกีฬาสี หนูน้อย เทศบาลเกมส์ ปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 05/02/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 21/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ลงวันที่ 08/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาทำแผงอัดพันธ์ไม้ ลงวันที่ 27/12/2562  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัตถุดิบ (อาหารสดและอาหารแห้ง) เพื่อประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย (ฝั่งเจริญผล) ลงวันที่ 27/12/2562  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัตถุดิบ (อาหารสดและอาหารแห้ง) เพื่อประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย (ฝั่งส้มเสี่ยว) ลงวันที่ 27/12/2562  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน โครงการงานทะเบียนราษฎร ลงวันที่ 26/12/2562  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 25/12/2562  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศการปีใหม่ 2563 ลงวันที่ 24/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน โครงการพัฒนามาตรฐานของชุมชน ลงวันที่ 24/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างทำป้ายโครงเหล็กพร้อมเสา ลงวันที่ 16/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมเครื่องรับ-ส่งวิทยุ หมายเลขครุภัณฑ์ 464-46-0011 ลงวันที่ 16/12/2562  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างทำแผงอัดพันธ์ไม้ ลงวันที่ 16/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพีช ลงวันที่ 13/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ลงวันที่ 13/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างทำป้ายไวนิล ลงวันที่ 11/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาเช่าชุดพร้อมแต่งหน้าการแสดง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการงานประเพณีเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ บรรพตพิสัย ประจำปี 2562 ลงวันที่ 4/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ลงวันที่ 3/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์และอัพเดทข้อมูล ลงวันที่ 02/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน โครงการรักษาความสะอาดถนน,สถานที่,ท่อระบายน้ำ ลงวันที่ 02/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ในภาคเรียนที่ 2/2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ลงวันที่ 25/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้านไวนิลประกาศเทศบาลฯ เรื่องระเบียบว่าด้วยการใช้พื้นที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ.2562 ลงวันที่ 25/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ในภาคเรียนที่ 2/2562 ของโรงเรียน ลงวันที่ 25/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กน 4314 นคสวรรค์ ลงวันที่ 22/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนตส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน 4118 นคสวรรค์ ลงวันที่ 22/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อผลหมึกสีดำ ลงวันที่ 19/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาสูบส้วมตลาดสดเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย ลงวันที่ 08/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ ห้ามจอดวันคู่/วันคี่ ลงวันที่ 04/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตู สีแดง ทะเบียน กจ-6410 นว. ลงวันที่ 25/10/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอลล์ 95 ลงวันที่ 01/10/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน โครงการงานพัฒนาชุมชน ลงวันที่ 01/10/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอลล์ 91 และน้ำมันดีเซล ลงวันที่ 01/10/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย บริเวณอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 01/10/2562 ดาวน์โหลด
โครงการซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตูสีแดง หมายเลขทะเบียน กจ-6410 นว. ลงวันที่ 04/09/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ลงวันที่ 02/09/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ลงวันที่ 30/08/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กน 4314 นครสวรรค์ ลงวันที่ 27/08/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อสัญญาณไฟวาบสีแดง-น้ำเงิ ของรถยนต์สีประตู หมายเลขทะเบียน กน 4644 นครสวรรค์ ลงวันที่ 26/08/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อสัญญาณไฟวาบสีแดง ของรถยนต์สีประตู หมายเลขทะเบียน กน 4314 นครสวรรค์ ลงวันที่ 26/08/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ลงวันที่ 26/08/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเปลี่ยนประตูหน้าต่างอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (ฝั่งส้มเสี้ยว) ลงวันที่ 26/08/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมเรือท้องแบน หมายเลขพัสดุ 152-56-0001 ลงวันที่ 21/08/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ลงวันที่ 19/08/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างทำป้ายอะคลิริคผังโครงสร้างอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน ลงวันที่ 14/08/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อถังขยะพลาสติก ลงวันที่ 26/07/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ลงวันที่ 24/07/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานบริหารทั่วไป) ลงวันที่ 22/07/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ลงวันที่ 19/07/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ลงวันที่ 19/07/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ลงวันที่ 15/07/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ลงวันที่ 15/07/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ ลงวันที่ 10/07/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตูสีแดง หมายเลขทะเบียน กจ 6410 นว. ลงวันที่ 08/07/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ลงวันที่ 04/07/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ (น้ำนาพ่นหมอกควัน) ลงวันที่ 27/06/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ลงวันที่ 27/06/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพฝั่งเจริญผล ลงวันที่ 27/06/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ลงวันที่ 27/06/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์สี่ประตู สีแดง หมายเลขทะเบียน กจ-6410 นว.) ลงวันที่ 27/06/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (จำนวน 12 รายการ) ลงวันที่ 27/06/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกขยะอัดท้าย สีเหลือง หมายเลขทะเบียน 82-1936) ลงวันที่ 27/06/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ ลงวันที่ 25/06/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ลงวันที่ 17/06/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กน 4314 ลงวันที่ 17/06/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างโครงการอบรมผู้นำสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) ลงวันที่ 14/06/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาศักยภาพงานพัฒนาชุมชน ลงวันที่ 13/06/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงวันที่ 13/06/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาบุคคลภานนอกปฏิบัติงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานทะเบียนราษฎร ลงวันที่ 13/06/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์โครงการอบรมผู้สร้างความเข้มแข็งชุมชนและศึกษาดูงาน ลงวันที่ 12/06/2562 ดาวน์โหลด
โโครงการจ้างทำป้ายโครงการอบรมผู้นำสร้างความเข้มแข็งชุมชนและศึกษาดูงาน ลงวันที่ 12/06/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ แบบหาบหาม หมายเลขครุภัณฑ์ 055-53-0014 ลงวันที่ 11/06/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ลงวันที่ 05/06/2562  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างทำป้ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 04/06/2562  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างทำป้ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 04/06/2562  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อธงตราสัญญาลักษณ์ ธงชาติ และวัสดุอุปกรณ์ ลงวันที่ 04/06/2562  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ลงวันที่ 04/06/2562  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมพาหนะ จำนวน 1 รายการ ลงวันที่ 22/05/2562  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ ลงวันที่ 07/05/2562  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ลงวันที่ 07/05/2562  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ลงวันที่ 07/05/2562  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างทำฐานเหล็กหมู่ปักเสาธง 3 ต้น ลงวันที่ 03/05/2562  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการประชาสัมพันธ์ในชุมชน ลงวันที่ 02/05/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ลงวันที่ 02/05/2562  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ลงวันที่ 02/05/2562  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างทำเสาเหล็กปักธงตราสัญญาลักษณ์ และธงชาติ ลงวันที่ 02/05/2562  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อธงตราสัญญาลักษณ์ และธงชาติและวัสดุอุปกรณ์ ลงวันที่ 01/05/2562  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อโครงการกิจกรรมวันสำคัญประจำปี งานรัฐพิธี (แผนงานบริหารงานทั่วไป) ลงวันที่ 01/05/2562  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ขาเหล็กบุนวม จำนวน 50 ตัว รายการ ลงวันที่ 1/5/2562  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อโต๊ะพับเหล็ก จำนวน 10 ตัว ลงวันที่ 01/05/2562  ดาวน์โหลด
หน้า » 1 2
   
 
เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย 399 หมู่ 3 ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
โทรศัพท์ 056-279-032 , 056-279-306 โทรสาร 056-244-355
Copyrights © 2021 www.banphotphisai-nsn.com All Rights Reserved.
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.comบ รับทำเว็บไซต์ เทศบาล / อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ ไลน์ไอดี.jetthailand)